Algemene voorwaarden

Definities
1. Home Design by Kee: Home Design by Kee, gevestigd te Eindhoven onder de KvK
nr. 83412948.
2. Klant: degene met wie Home Design by Kee een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Home Design by Kee en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als een privé persoon
handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden,bestellingen overeenkomsten en leveringen van diensten of
producten door of namens Home Design by Kee.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Home Design by Kee zijn vrijblijvend, tenzij daarin
uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig tenzij een andere
aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan
vervalt het aanbod of de offerte
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij de partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbiedingen, behoudt Home Design
by Kee zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na
ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige
rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Home Design by Kee slechts, nadat
de klant deze schriftelijk ( of elektronisch) heeft bevestigd
Prijzen
1. Alle prijzen die Home Design by Kee hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en
exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten,heffingen en reis-,
verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die Home Design by Kee hanteert voor zijn diensten en producten, op
zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Home Design by Kee te
allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Home Design by Kee een totaalbedrag
als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Home Design by Kee is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer van 10% hoger uit gaat vallen, dient Home Design by Kee
de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer van 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om
het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met
10% uitkomt.
7. Home Design by Kee heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Home Design by Kee prijsaanpassingen
meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Home Design by Kee op te
zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. Home Design by Kee mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling
tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Home Design by
Kee betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de
factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat
indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk p de laatste dag van het
betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,
zonder dat Home Design by Kee de klant een aanmaning hoeft te sturen c.p. in
gebreke hoeft te stellen.
4. Home Design by Kee behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te
stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het
totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Home Design by
Kee gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties
en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te
brengen van de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Home Design by Kee.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Home Design by Kee zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde
van de klant, zijn de vorderingen van Home Design by Kee op de klant onmiddellijk
opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
Home Design by Kee, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Home
Design by Kee te betalen.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan
Home Design by Kee te verrekenen met een vordering op Home Design by Kee.
Levertijd
1. De door Home Design by Kee opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant
bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte Home
Design by Kee door Home Design by Kee schriftelijk dan wel elektronisch is
bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij
Home Design by Kee niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Home Design by Kee voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Home Design by Kee heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (
gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk
akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is verantwoordelijkheid van de klant dat Home Design by Kee tijdig kan beginnen
aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Intellectueel eigendom
1. Home Design by Kee behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ( waaronder
auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc,) op alle
ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,
offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaand
schriftelijke toestemming van Home Design by Kee ( laten) kopiëren aan derden
tonen en/of ter beschikking stellen of op ander wijze gebruiken.
Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over
geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke
overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
– de andere partij van een consument dan bedraagt deze boete €1000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde
bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of
gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van
schade.
4. Het verbeuren van de in de eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen
afbreuk aan de overige rechten van Home Design by Kee waaronder zijn recht om
naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Home Design by Kee tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Home Design by Kee geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Home Design by Kee geleverd product of verleende dienst
zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs aan de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Home
Design by Kee daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen binnen 5
dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De klant geeft daarbij een gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Home Design by Kee in staat is hierop adequaat te reageren.
4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder
geval niet toe leiden dat Home Design by Kee gehouden kan worden om andere
werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Home Design by Kee een overeenkomst aangaat met meerdere klanten,
is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op
grond van de overeenkomst aan Home Design by Kee verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Home Design by Kee
1. Home Design by Kee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade,
zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade
aan derden.
2. Indien Home Design by Kee aansprakelijk is, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aanspakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij
gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij
van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het
(gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
3. Alle afbeeldingen,fotos,kleuren,tekeningen,omschrijvingen op de
website of in een catalogus zijn slecht indicatief en gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of ( gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Home Design by Kee vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten van het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Home Design by
Kee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Home Design by Kee niet blijvend of
tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Home Design by Kee
in verzuim is
3. Home Design by Kee heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden,
indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig
nakomt, dan wel indien Home Design by Kee kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant
verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van Home Design by Kee in de nakoming van enige verplichting ten
aanzien van de klant niet aan Home Design by Kee kan worden toegerekend in een
van de wil van Home Design by Kee onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Home Design by Kee kan worden
verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend –
gerekend: noodtoestand ( zoals burgeroorlog,opstand,rellen,natuurrampen etc.);
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, of andere derden; onverwachts
stroom-,elektriciteits- internet- computer- en telecomstoringen computervirussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte
weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordat waardoor Home Design by Kee 1 of meer
verplichten naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichten opgeschort
todat Home Design by Kee er weer aan kan voldoen
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft
geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
5. Home Design by Kee is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel
geniet.
Wijzigingen van de overeenkomst.
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt
om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke
winkel
Wijziging algemene voorwaarden
1. Home Design by Kee is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Home Design by Kee zoveel mogelijk vooraf met
de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene
voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet
aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een
bepaling die het dichtst bij in de buurt komt van wat Home Design by Kee bij het
opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. De nederlandse rechter in het arrondissement waar Home Design by Kee is
gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.